ตำแหน่งของคุณ Home สีแดง

“เชื่อมรัดมัดร้อย”นิทรรศการ"มฟล."เรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติเขตเมืองเก่าเชียงแสนblizzard แปล ว่า

blizzard แปล ว่า

“เชื่อมรัดมัดร้อย”นิทรรศการ"มฟล."เรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติเขตเมืองเก่าเชียงแสนblizzard แปล ว่า

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชมนิทรรศการ เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน นำเสนอความเชื่อมโยงอันแนบแน่นระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาติของชุมชนชาวเชียงแสน สะท้อนผ่านพื้นที่ทางจิตใจ (ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ศรัทธา) สังคม (ระบบนิเวศ ประเพณี) และกายภาพ (ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม) พร้อมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจความหมายในมรดกภูมิปัญญาของชาวเชียงแสน

นิทรรศการจัดแสดง ณ วัดเจดีย์หลวง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น .

ทั้งนี้ เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน เป็นนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้วิธีการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาของชาวเชียงแสน กับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ ผ่านการเล่าเรื่องโดย “น้องใบสัก” สัญลักษณ์ของการจัดงาน ภายใต้แนวคิดที่ว่า


เจดีย์วัดป่าสัก

-มรดกภูมิปัญญาของเขตวัฒนธรรมเมืองเก่าเชียงแสน มีจำนวนมากมายทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันและยังเชื่อมโยงคนกับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน

เขตวัฒนธรรมเมืองเก่าเชียงแสน กว้างไกลไปกว่าเขตที่เราเข้าใจในปัจจุบัน เพราะว่าเขตวัฒนธรรมนั้นเชื่อมโยงพื้นที่สามพื้นที่ คือ พื้นที่ทางจิตใจ พื้นที่ทางสังคม และพื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เข้าไว้ด้วยกัน

พื้นที่ทางจิตใจ หมายถึง พื้นที่ของมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ เป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา และคุณค่า ที่ เชื่อม รัด มัด ร้อย ผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน สร้างอัตลักษณ์และความเป็นเมืองเก่ามานาน


ผ้าไหมบ้านสันธาตุ

พื้นที่ทางสังคม หมายถึง พื้นที่ของระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับเวลา เช่น ระบบนิเวศของเมือง ประเพณี และกิจกรรมทางสังคม
พื้นที่ทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ มรดกทางธรรมชาติ วัตถุทางวัฒนธรรม ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ ภาษา วรรณกรรม และศิลปกรรม
ขอเชิญร่วมค้นหาตัวตน “น้องใบสัก” และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับธรรมชาติ เรียนรู้ภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมของชาวเชียงแสน ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2564 ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

“เชื่อม รัด วัฒนธรรม มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน” จัดโดย จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พื้นที่พิเศษเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตำบลเวียง และชุมชนในเขตวัฒนธรรมเมืองเก่าเชียงแสน

เพื่อที่จะสร้างระบบสารสนเทศระบบนิเวศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้นำไปสู่การรับรองมาตรฐานกรีนเดสทิเนชั่นที่เป็นชุดมาตรฐานที่ GSTC ยอมรับ (GSTC –Recognized Standards) พัฒนาขึ้นมาโดยองค์กร Green Destinations โดยนำตัวชี้วัดจาก Green Destination (GD) มาเป็นโจทย์ในการหาประสิทธิภาพของการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและระบบนิเวศมรดกทางภูมิปัญญา ด้านที่ 4 : วัฒนธรรมและประเพณี (Culture & Tradition) แหล่งท่องเที่ยว มีการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณค่าและสถานะของท้องถิ่น และระบบนิเวศมรดกทางวัฒนธรรมทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ ดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน จ.เชียงราย และเมืองเก่าน่าน จ.น่าน


รังไหมบ้านสันธาตุ

อิ้วเมี่ยน บ้านห้วยกว๊าน

แอ่งเชียงแสน

blizzard แปล ว่า “เชื่อมรัดมัดร้อย”นิทรรศการ"มฟล."เรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติเขตเมืองเก่าเชียงแสน

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม