ตำแหน่งของคุณ Home สีแดง

อ.ปาย​แม่ฮ่องสอนต่อยอดโคกหนองนาเป็นคลังอาหารคำนวณสูตรหวยฮานอย

คำนวณสูตรหวยฮานอย

อ.ปาย​แม่ฮ่องสอนต่อยอดโคกหนองนาเป็นคลังอาหารคำนวณสูตรหวยฮานอย

โครงการโคก หนอง นา โมเดลที่บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 3 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อยอดความสำเร็จ ขยายผลเป็นคลังอาหาร สร้างสัมมาชีพ การแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อชุมชน สำหรับคนทุกช่วงวัย เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนไม่ให้ว่างงาน

นายต๋าสุข ลืออู่น้อย เปิดเผยว่า ได้ตั้งชื่อแปลง โคก หนอง นา แปลงนี้ว่า “สวนผักยายจั๋น บ้านสวนตาแลก” ซึ่งยายจั๋น คือชื่อภรรยา และตาแลกคือชื่อเล่นของลุงนั่นเอง ซึ่งแปลงนี้มีการขุดสระน้ำและคลองไส้ไก่เพื่อรับน้ำฝน แล้วนำดินจากการขุดสระน้ำมาถมพื้นที่ให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการปลูกพืช การปลูกสมุนไพร การสร้างคอกสัตว์ สร้างอาหารโปรตีนชุมชนเป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการปลูกป่า3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี และยังมีการปลูกพืชผัก สวนครัวปลอดสารพิษ อีกด้วย โดยแก่นของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงคือเราต้องไม่ปลูกเพื่อขายอย่างเดียว แต่ต้องปลูกไว้บริโภคภายในครอบครัว และเมื่อเหลือจึงแบ่งปันให้แก่คนในชุมชน และชุมชนข้างเคียงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

ที่บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 3 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายต๋าสุข ลืออู่น้อย ที่ เข้าร่วมโครงการ พื้นที่เรียนรู้ฯชุมชนต้นแบบ (Community Lab Model for quality of life : CLM) ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ มีการดำเนินการปรับพื้นที่ ขุดบ่อกักเก็บน้ำ ทำคันนาทองคำ และขุดคลองไส้ไก่ในพื้นที่แปลง

ทั้งนี้ จากการสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการพัฒนาชุมชน โดยการอำนวยการของนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการอนุเคราะห์จากกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 หน่วยทหารพัฒนา ในการดำเนินการขุดปรับพื้นที่ให้ โดยมุ่งหวังว่า ใช้ประโยชน์จากที่ดินแห่งนี้ในการสร้างส่งเสริมอาชีพ และต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนในชุมชน และผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้

นายปัตพงศ์ อ่อนโพธา พัฒนาการอำเภอปาย ได้กล่าวว่า หลังจากขุดปรับพื้นที่เสร็จแล้ว สิ่งที่กำลังจะดำเนินการพัฒนาต่อยอดต่อไป คือ การจัดทำฐานการเรียนรู้ระดับตำบล 9 ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ตามโครงการฯ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้เรื่องกสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ รวมถึงแผนการขับ

เคลื่อนเพื่อต่อยอดความสำเร็จ ขยายผลให้เป็นคลังอาหารเพื่อชุมชน สัมมาชีพชุมชน การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน การสร้างสัมมาชีพชุมชนสำหรับคนทุกช่วงวัย เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนไม่ให้ว่างงาน

คำนวณสูตรหวยฮานอย อ.ปาย​แม่ฮ่องสอนต่อยอดโคกหนองนาเป็นคลังอาหาร

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม