ตำแหน่งของคุณ Home การเงิน

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกับภารกิจส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กิน ยา ก่อน อาหาร กี่ นาที

กิน ยา ก่อน อาหาร กี่ นาที

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกับภารกิจส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กิน ยา ก่อน อาหาร กี่ นาที

วันที่ 27 ต.ค.64 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครเป็น 1 ใน 27 ศูนย์ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าว ของกรมการข้าว และเป็นศูนย์หลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย สำหรับบทบาทหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มีบทบาทหน้าที่อยู่ 4 ด้าน ได้แก่ งานวิจัย งานผลิตเมล็ดพันธุ์ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานตามนโยบาย สำหรับงานวิจัย ประกอบด้วยงานวิจัย 6 ด้าน ด้านแรกได้แก่กลุ่มงานพืชศาสตร์ รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในส่วนที่เป็นข้าวเหนียว ด้านที่สอง งานด้านอารักขาข้าว มีการทดสอบความต้านทานต่อโรคและแมลงที่สำคัญของข้าว ด้านที่สาม งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในห้องปฏิบัติการในงานด้านปรังปรุงพันธุ์และอารักขาข้าว

ด้านที่สี่ เทคโนโลยีการผลิตข้าว ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว เช่น เทคโนโลยีทางด้านดินและปุ๋ย เทคโนโลยีในด้านการจัดการธาตุอาหารต่างๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นการใช้โดรน ใช้วัสดุทางการเกษตรที่เป็นเกษตรสมัยใหม่ ด้านที่ห้า งานวิทยาการเมล็ดพันธุ์ มีการตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานชั้นพันธุ์ต่างๆ และด้านที่หก วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ศึกษาด้านคุณภาพทางกายภาพและเคมีของข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว

กลุ่มที่สอง งานผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครรับผิดชอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียวพันธุ์สกลนครและ กข6

สำหรับงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานนโยบายของกรมการข้าว โครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายวีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ดำเนินการอยู่ทั้งหมด 13 อำเภอ มีเกษตรกรทั้งหมด 43 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 3,843 ราย พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 40,000 กว่าไร่ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของการดำเนินงานจะเป็นการถ่ายทอดผลงานจากการวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่นพันธุ์ข้าว กข12 กข18 กข20 และกข22 ซึ่งเราก็ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ ถ่ายทอดองค์วามรู้ มอบปัจจัยการผลิต คอยเป็นพี่เลี้ยงติดตามให้คำแนะนำอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง

หากเกษตรกรสนใจอยากได้องค์ความรู้เรื่องข้าว สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 86 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042711471

กิน ยา ก่อน อาหาร กี่ นาที ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกับภารกิจส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม