ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

ประกาศราชกิจจาฯเรียกคืนเครื่องราชฯ3อดีตขรก.คมนาคมทำผิดวินัยร้ายแรงสมัครroyal online

สมัครroyal online

ประกาศราชกิจจาฯเรียกคืนเครื่องราชฯ3อดีตขรก.คมนาคมทำผิดวินัยร้ายแรงสมัครroyal online

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และ เหรียญจักรพรรดิมาลา

ซึ่งอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 3 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ด้วยเหตุที่บุคคลทั้ง 3 ราย ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

1.นายจรณะ ศริพันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน สังกัดสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

2. นางสาวจุทารัตน์ วชิระนภศล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558

3. นายโสภณ นาวารัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 กรมทางหลวง ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

สมัครroyal online ประกาศราชกิจจาฯเรียกคืนเครื่องราชฯ3อดีตขรก.คมนาคมทำผิดวินัยร้ายแรง

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม