ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

“MFC”ชูกองทุน“MCONVERT”ลงทุน“GlobalConvertibleBonds”ลดความเสี่ยงเมื่อตลาดหุ้นผันผวนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ

บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ

“MFC”ชูกองทุน“MCONVERT”ลงทุน“GlobalConvertibleBonds”ลดความเสี่ยงเมื่อตลาดหุ้นผันผวนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC โดย นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอกองทุนคุณภาพ เหมาะกับสภาวะการลงทุนทั่วโลกที่มีความผันผวนสูงขึ้น ตอบโจทย์ของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารที่มีประสิทธิภาพสูง (อัตราผลตอบแทนคาดหวังต่อความเสี่ยงสูง) เป็นทางเลือกทางการเงินที่น่าดึงดูด เพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจที่เติบโต สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ จึงเป็นที่มาของกองทุน “MFC GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND” หรือ MCONVERT ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการลงทุนเมื่อหุ้นอยู่ในช่วงขาลง (Bearish Market) ในขณะที่ได้รับผลตอบเทนสูงเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น (Bullish Market) กำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564

MCONVERT เป็นกองทุนรวมประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนใน Global Convertible Bonds (CBs) หรือหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วโลก มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวและการเติบโตของประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังกลับสู่ภาวะปกติ และทั่วโลกเร่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนมากขึ้น รวมทั้งการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การกลายพันธุ์ของไวรัสโรคโควิด-19 อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้อยลงของธนาคารกลางสหรัฐ อาจสร้างความผันผวนให้ตลาดได้ ดังนั้น การลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวย่อมมีความเสี่ยงสูง ขณะที่การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญเมื่อมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) หรือสามารถเลือกถือเป็นหุ้นกู้ต่อไป เพื่อรับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน ณ วันครบกำหนด การลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพจึงช่วยเพิ่มผลตอบแทนในช่วงตลาดหุ้นขาขึ้น และปรับลดลงน้อยกว่าหุ้นในช่วงตลาดขาลงและผันผวน

MCONVERT เป็นกองทุนที่สร้างสมดุลของการลงทุนระยะยาว ผ่าน 2 กองทุนหลักที่คัดสรรมาอย่างดี บริหารโดยทีมลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลการดำเนินงานโดดเด่น ทั้งได้รับ Morningstar 5 ดาว คือ 1.) Lazard Convertible Global (สัดส่วนการลงทุน 50-79%) ที่เน้นการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีคุณภาพอ้างอิงกับหุ้นเติบโตสูง และ 2.) Morgan Stanley Global Convertible Bond (สัดส่วนการลงทุน 21-50%) ที่เน้นการลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงเครดิตต่ำ และมีศักยภาพเติบโตพอควร

กองทุน MCONVERT มีการลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กระจายการลงทุนในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รวมทั้ง เน้นลงทุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมรองรับเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ได้แก่ 1.) Consumer Discretionary หรือธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการที่สอดรับกับความต้องการของ Connected consumers ผู้บริโภคที่ต้องการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้างผ่านทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ผ่าน E-commerce เพื่อทำให้การซื้อสินค้าสะดวกรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น ในปี 2021-2022 รายได้ทั่วโลกจากการซื้อขายออนไลน์จะเพิ่มจาก 4.9 เป็น 6.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ และยังจะเติบโตสูงต่อเนื่อง 2.) Information Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ Connected consumers ในเดือนกรกฎาคม 2021 มีคนใช้อินเทอร์เน็ตถึง 4.8 พันล้านคน นับเป็น 61 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก รวมถึงเทคโนโลยี Cloud Computing และเซมิคอนดักเตอร์มีความก้าวหน้า และเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.)Healthcare หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ จากแนวโน้มประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น (จะเพิ่มจาก 0.7 เป็น 1.5 พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2050) มีการใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและลงทุนเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี (wellness) ทำให้เกิดโอกาสลงทุนกับบริษัท healthcare ที่มีธุรกิจสืบเนื่องจากอายุขัยที่ยาวขึ้นนี้อย่างมหาศาล ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย รักษา ยา เวชภัณฑ์ หรือเวชศาสตร์ชะลอวัย ไปถึงธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 4.) Industrials หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวหลังวิกฤตการระบาด COVID-19 ได้แก่ การบิน การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเหมืองแร่ และ 5.) Communication Services หรือการบริการด้านการสื่อสารการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจให้สื่อสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้น

โดย MCONVERT ไม่กำหนดอายุโครงการ จำนวนเงินทุนโครงการ 5,000 ล้านบาท และไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งต่อไปที่ 1,000 บาท สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) หุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds) เป็นต้น รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) จากการประเมินผลตอบแทนของ MCONVERT โดยอ้างอิงสถิติในอดีตของกองทุนหลัก จะพบว่ามีผลตอบแทนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 และจัดเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ทั้งนี้ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ “MFC”ชูกองทุน“MCONVERT”ลงทุน“GlobalConvertibleBonds”ลดความเสี่ยงเมื่อตลาดหุ้นผันผวน

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม