ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

“กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”พระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติประจำปี2563air asia pantip

air asia pantip

“กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”พระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติประจำปี2563air asia pantip

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ในการพระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 จำนวน 12 คน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามลำดับดังนี้
1.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม) นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม – สื่อผสม) นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์ – แกะสลักไม้)
2.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายเอนก นาวิกมูล นางสาวอรสม สุทธิสาคร
3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่ นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน) นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ – โขน) นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย) นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)
โอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ทั้ง 12 คน คณะผู้เข้าเฝ้าฯ และมีพระราชปฏิสันถารกับศิลปินแห่งชาติรวมทั้งคณะผู้เข้าเฝ้าฯ ตามพระราชอัธยาศัย

อนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2528 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของศิลปินว่า เป็นบุคคลสำคัญที่สร้างสรรค์ศิลปะอันงดงามไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อกันมายาวนาน ปัจจุบันมีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวนรวม 331 คน โดยในปี 2563 ได้คัดเลือกศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะอันล้ำค่า เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน 12 คน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว 158 คน มีชีวิตอยู่ 173 คน
ศิลปินแห่งชาติ นอกจากจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแล้ว ยังจะได้รับสวัสดิการได้แก่ เงินค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่นให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยดังกล่าว ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีงบประมาณ ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น

air asia pantip “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”พระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติประจำปี2563

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม