ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

ศาลล้มละลายสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ"สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น"ยืนยันตัวตนรับเครดิตฟรี100 ล่าสุด

ยืนยันตัวตนรับเครดิตฟรี100 ล่าสุด

ศาลล้มละลายสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ"สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น"ยืนยันตัวตนรับเครดิตฟรี100 ล่าสุด

วันที่ 3 ส.ค.64 เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น” จำกัด ลูกหนี้ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 10/2558 ศาลล้มละลายกลาง กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ระหว่าง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ผู้ร้องขอ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้ ความว่า …

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ให้ฟื้นฟูกิจการของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้ ต่อมาได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 โดยมีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้ เป็นผู้บริหารแผน นั้น

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/70 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 แล้ว ดังนั้น อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้ และผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทัศน์พร จินันทุยา
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ยืนยันตัวตนรับเครดิตฟรี100 ล่าสุด ศาลล้มละลายสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ"สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น"

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม